Canal de denúncies

Alive Fundació té la ferma voluntat de ser una entitat compromesa amb l’ètica i el compliment de les lleis i valora molt positivament i encoratja a que els seus membres, personal, i altres tercers relacionats alertin i comuniquin possibles comportaments il·lícits.

 

Per això, es disposició del personal, usuaris, proveïdors, col·laboradors, patrocinadors, finançadors, entre d’altres, així com també per a altres tercers relacionats, un canal de denúncies per tal d’atendre tot tipus de comunicacions, consultes o denúncies relacionades amb irregularitats o incompliments, tant de la normativa interna, com de la legislació aplicable i dels possibles problemes que puguin existir a Alive Fundació. 

 

D’aquesta manera, l’òrgan de govern de la Fundació podrà actuar en conseqüència per tal d’evitar riscos a l’entitat. Es considera que una denúncia implica manifestar l’estat il·legal, irregular o inconvenient de qualsevol acció duta a terme per Alive Fundació.

 

El Canal permet realitzar comunicacions completament anònimes, en cas de desitjar-ho.  Les dades personals proporcionades al Canal seran tractades de conformitat a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Política del canal de denúncies
 1. El Canal de Denúnciesés una eina fonamental per al seguiment de les possibles conductes irregulars que puguin sorgir en el desenvolupament de l’activitat de la Fundació, fomentant també la transparència i la identificació de possible àrees de millora de l’entitat.

 2. El Canal de Denúncies és accesible i públic a través de la pàgina web www.alivefund.org.

 3. Està a disposició de tots els grups de interés vinculats a la Fundació, pot ser utilitzar per tots ells:  voluntaris/es, donants, empreses, proveïdors, entitats, col·laboradors, etc.

 4. El Canal de Denúncies pot ser utilitzar de forma anònima.  Es recomana, però, proporcionar les dades de contacte per a poder realitzar el seguiment. Alive Fundació es compromet a no prendre cap acció legal ni mesura disciplinària contra l’emissor d’una denúncia efectuada de bona fe.

 5. Tota la informació proporcionada serà tractada amb la màxima confidencialitat i la identitat de la persona denunciant no podrà ser comunicada sense el consentiment d’aquesta. No obstant això, les dades podran ser facilitades a les autoritats administratives i judicials en cas de ser necessari per a qualsevol procediment derivat de la denúncia. La cessió de dades es realitzarà sempre seguint la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal vigent.

 6. En tota denúncia rebuda, es garanteix el dret a l’intimitat, a la defensa i a la presumpció d’innocència de les persones objecte de denúncia. Les persones responsables del Canal de Denúncies podran delegar la gestió d’aquelles denúncies que suposin un conflicte dinterès.

 7. El procediment del Canal de Denúncies és:

  1. L’accés es realitza a través pàgina de la web on podrà escollir el canal d’enviament de la denúncia.

  2. Les persones designades com a responsables del Canal de Denúncies rebran la informació i procediran a la gestió de la mateixa, utilitzant tots els recursos necessaris per a la investigació dels fets.

  3. Es realitzarà un informe final amb les conclusions de la investigació, que posaran en coneixement del Patronat. Es prendran les mesures disciplinàries o sancions adequades.

  4. El procés de tramitació de les denúncies es realitzarà a la major brevetat possible, establint el termini de resposta en un  màxim de 30 dies laborables. En cas de que no sigui possible donar resposta en el termini establert, s’informarà a l’emissor de la denúncia indicant el nou termini de resposta.