Convocatòria 2021

Les bases 2021 de la convocatòria de la beca de recerca són:


1. Objectiu de la beca

En la seva primera edició, aquesta beca es destinarà a un treball de recerca aplicada o de base sobre l’ecologia del prat de gram de la badia de Roses, o bé sobre qualsevol altre aspecte rellevant relacionat amb aspectes particulars de la seva biota, les condicions abiòtiques o el funcionament d’aquest ecosistema.

Preferentment, ha de preveure la realització de mostrejos o estudis de camp a la badia que generin nous resultats a analitzar posteriorment amb rigor científic o tècnic. Opcionalment, el projecte proposat pot ampliar-se per incloure també la badia de Pals.

Les propostes presentades han de ser originals i inèdites.

2. Candidats

Poden presentar-hi propostes investigadors a títol individual o col·lectiu. No és imprescindible que els candidats formin part de cap institució científica o naturalista. Amb tot, es valorarà la seva trajectòria en els àmbits de la recerca, l’observació o la gestió dels ecosistemes marins. Si ho consideren adient, poden presentar avals o suports d’altres investigadors o institucions.

La selecció final de la persona o el col·lectiu guardonat es basarà, per una banda, en la originalitat, la qualitat i l’interès de la proposta presentada i, per l’altra, en la seva capacitat per dur-la a terme d’acord amb la seva trajectòria professional, tècnica o científica.

Se seleccionarà un únic projecte guanyador.

3. Dotació

Enguany la Beca de Recerca del Gram està dotada amb 10.000 €. En el moment de la concessió de la beca es farà un primer pagament de 4.000 €. Els guardonats podran sol·licitar un pagament intermedi de 2.000€ abans del vuitè més del projecte. La resta es reintegrarà en completar el projecte i fer entrega de la memòria final.

4. Durada del projecte

El projecte tindrà un durada màxima d’un any des del moment de la concessió de la beca. Abans de finalitzar, s’haurà de fer entrega d’una memòria final completa. L’estructura d’aquesta memòria, així com altres productes derivats del projecte, formaran part de la proposta dels candidats, i per tant el jurat ho tindrà en compte per escollir la proposta guanyadora.

Els guardonats podran sol·licitar una pròrroga d’un any, com a màxim, mitjançant una justificació raonada que hauran d’entregar a la Fundació Alive com a molt tard 3 mesos abans de la finalització inicialment prevista del projecte. L’obtenció de la pròrroga no comportarà una ampliació de la dotació de la beca.

5. Documentació que cal presentar

Per optar a la Beca de Recerca del Gram tan sols cal presentar la proposta de projecte de recerca i el curriculum vitae del candidat o grup de candidats.

Pel que fa al projecte, el format és lliure, si bé no ha de superar les 10pàgines d’extensió i ha d’incloure com a mínim els apartats següents: justificació, objectius concrets, metodologia, pla de treball, resultats esperats, estructura de la memòria final, previsió d’altres productes resultants, repartició de responsabilitats i tasques i pressupost aproximat.

El curriculum vitae dels candidats s’ha de presentar en format resumit, sense que superi les 4 pàgines per persona, i ha d’incloure com a mínim les seves dades personals i de contacte, així com un resum de la seva trajectòria en l’àmbit de la recerca o el naturalisme en base a l’experiència prèvia, les publicacions, o altres aspectes rellevants.

Les propostes podran ser escrites en català, castellà o anglès, i s’hauran d’adreçar a la Fundació Alive, a través de l’adreça electrònica següent: beca.gram@alivefund.org.

6. Termini de presentació

El termini de presentació de candidatures és el dia 12 de juny.

7. Jurat

El jurat estarà integrat per:

  • –  Margarida Casadevall, catedràtica de Biologia Animal de la Universitat de Girona
  • –  Sergi Romero de Tejada, director del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
  • –  Bernat Garrigós, director de la Fundació Alive Actuarà com a secretari, sense vot, en Quim Pou, de l’Associació la Sorellona. Si ho considera adient, el jurat podrà sol·licitar informació addicional a algun dels candidats, així com demanar l’opinió experta d’altres científics, tècnics o especialistes. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

8. Lliurament de la beca 

El projecte guanyador es donarà a conèixer abans del dia 21 de juny. En cas que la fundació Alive ho consideri adient, es programarà un acte de lliurament públic dins dels dos mesos següents en el qual el guardonat haurà de fer una breu presentació dels objectius i la metodologia de la seva proposta.

9. Mitjans tècnics 

Els mitjans materials i humans necessaris per executar correctament el pla de treball del projecte proposat aniran a càrrec del candidat o grup de candidats.

Tanmateix, la Fundació Alive posa a disposició del guardonat mitjans addicionals per a les tasques de camp. Concretament, es tracta d’una embarcació amb tripulació especialitzada, una motora de 7,5 m d’eslora amb capacitat per a 4 submarinistes, amb els seus equipaments i alguns equips científics. La tripulació especialitzada integrarà una persona que, si convé, pot acompanyar i col·laborar amb els investigadors en les immersions. La proposta presentada haurà d’especificar l’ús requerit d’aquest recurs (cronograma, nombre de sortides, etc.), a fi de valorar-ne la factibilitat.

10. Seguiment del treball 

Es preveu un seguiment regular del bon desenvolupament del pla de treball previst a la proposta guardonada, que anirà a càrrec del jurat, el patronat de la fundació Alive o les persones en qui aquestes parts el deleguin. Aquest seguiment consistirà, com a mínim, en contactes periòdics amb freqüència mensual i en la realització d’almenys dues reunions de seguiment intermèdies al llarg del període de treball previst, durant les quals es demanarà a l’investigador que aporti un avançament dels resultats assolits fins aquell moment, de forma resumida.

11. Propietat intel·lectual i difusió posterior

L’explotació i difusió dels resultats es farà sempre de comú acord entre la Fundació Alive i els autors del treball de recerca. Ara bé, el treball resultant restarà a disposició de la Fundació Alive, que en podrà fer la difusió que consideri adient, incloent- hi la publicació del treball a la seva pàgina web, si es considera oportú.

Per la seva banda, els autors podran publicar els resultats en qualsevol mitjà científic o tècnic, però sempre fent esment exprés del finançament i el suport rebuts per part de la Fundació Alive a través de la Beca de Recerca del Gram.

L’investigador es compromet a fer una presentació pública dels resultats assolits, de caràcter detallat però divulgatiu, que es programarà per a l’acte de lliurament de la següent edició de la Beca de Recerca del Gram, o en qualsevol altre context que la Fundació Alive consideri escaient.

12. Acceptació de les bases 2021

Tant l’entrega de propostes per a la valoració del jurat de la Beca de Recerca del Gram, com l’acceptació de la beca en cas de resultar guardonades, comporten l’acceptació de les bases i d’aquells requeriments addicionals que el jurat o la Fundació Alive puguin fer en el marc del seguiment del progrés del treball.

13. Extinció de la beca

La beca concedida s’extingirà en cas d’incompliment greu dels terminis de treball, d’alguna de les bases establertes o, en general, dels compromisos adquirits amb la seva acceptació implícita i amb el projecte presentat.

En cas d’extinció de la beca, no es liquidaran els pagaments pendents i es podrà exigir la devolució dels pagaments parcials satisfets prèviament.

14. Incompatibilitats

L’acceptació de la beca és incompatible amb l’execució prèvia d’un projecte de recerca idèntic, o fins i tot molt similar, excepte que es raoni adientment en la proposta presentada.

Alhora, caldrà comunicar a la Fundació Alive qualsevol altra font de finançament percebuda per al mateix projecte i justificar adequadament la nova distribució dels recursos disponibles, i encara, si escau, aportar una reconfiguració ampliada del pla de treball o els mitjans utilitzat.

PUBLICITAT DE LES BASES 2021

Aquí podeu descarregar les bases del concurs en català i castellà i els cartells en baixa definició.