Propostes a l’esborrany del PRUG de l’àmbit marí del parc natural de Cap de Creus (2022)

Alive Fundació, com a entitat amb objectius conservacionistes centrats en el medi marí, insistim en aspectes del PRUG del Cap de Creus que es troben en una situació millorable en l’esborrany presentat en la sessió informativa dins el marc de la participació ciutadana:

figures de protecció PRUG

Augmentar la superfície de no pesca

La superfície de zones de no pesca (ZNP) resulta clarament insuficient pels objectius europeus establerts d’assolir el 10% de la protecció total del medi marí.

Com s’ha descrit en anteriors aportacions, la Unió Europea ha adquirit el compromís que a l’any 2030, com a mínim el 10% dels mars i oceans tinguin la consideració de protecció total i, per tant, siguin zones de no pesca. Tot i que la proposta del PRUG augmenta en 246 ha les zones de no pesca ( sumant la RNI, ZDN i àrees de foment de l’EA), aquesta xifra no assoleix el compromís mínim.

Considerem que el PRUG, en un moment com l’actual, on Europa pren compromisos proteccionistes, té la obligació de ser més ambiciós i contribuir a assolir aquest percentatge àmpliament. Per això, és necessari que el PRUG sigui un exemple d’estratègia i posicionament proteccionista, orientant-nos cap a una societat més respectuosa amb el medi.

Per aquest motiu, creiem que el PRUG ha de determinar que les ZNP abastin la totalitat de les tres RNP ja establertes. I que, el PRUG resultant no ha de sotmetre’s a pressions del sector per a la reducció de la proposta de mínims que contempla l’actual esborrany.

També ens mostrem a favor de limitar la pesca submarina d’una manera estricta en tot l’àmbit marí del parc.

El PRUG ha de vetllar per la reducció de la velocitat

En general, les velocitats permeses a l’interior de l’àmbit marí haurien de respondre a la velocitat mínima de control de l’embarcació. També considerem molt positiva la prohibició total i explícita del trànsit de motos aquàtiques a l’interior de l’àmbit marí del parc. Aquests vehicles resulten molt sorollosos i molestos per la fauna marina i per les persones que gaudeixen del parc en harmonia amb la natura que ofereix.

Considerem que per a practicar esports de velocitat hi ha altres entorns naturals mancats de protecció que, ara per ara, ho permeten legalment. Per tant, no entendríem que el PRUG no inclogués la prohibició de motos aquàtiques així com altes velocitats d’embarcacions en la seva versió d’aprovació.

Pel compliment del PRUG cal la vigilància i informació.

Un dels aspectes fonamentals per al compliment del PRUG és que els usuaris estiguin informats. Per això, cal que estigui senyalitzat correctament, com l’abalisament de les ZNP, però també cal dotar  d’opcions informatives efectives per a tots els usuaris.

Volem posar èmfasi a un dels punts que considerem més rellevants pel compliment del PRUG: la vigilància. En la valoració de les aportacions rebudes en el marc de la consulta pública prèvia a l’elaboració del PRUG  es respon en reiterades ocasions que “el PRUG estableix que s’ha de realitzar un Pla d’inspecció i vigilància de l’espai de forma coordinada amb tots els cossos de vigilància que actuen en el medi marí: Cos d’Agents Rurals, Policia Marítima de Mossos d’Esquadra, Inspecció pesquera i Policia Local”, que el pla “haurà de ser escrit, amb objectius quantitatius explícits i avaluable” i que “no es possible que el Parc Natural disposi d’un cos propi de vigilància (…)”.

Tanmateix, considerem molt rellevant, per a la bona implantació de les actuacions del PRUG, incidir en la necessitat de disposar d’uns agents que siguin -i es facin – presents 24h a l’espai marítim del parc, independentment del cos al que donin servei. La implantació de les actuacions requerirà inevitablement de supervisió i vigilància, inicialment a mode d’informació, i transcorregut un temps, a mode de sancions, si s’escau. Per això considerem que les explicacions i el desenvolupament d’aquest punt és clarament insuficient, i que cal establir la previsió clara i ambiciosa de necessitats de recursos destinats a la implementació de la nova normativa del PRUG.

D’aquesta manera, el segon pas seria realitzar el Pla detallat i coordinat amb els cossos de vigilància amb el coneixement previ de les necessitats reals, les mínimes i les ideals, per a la implantació del PRUG, establint objectius quantitatius i qualitatius.

Paral·lelament, creiem que tot i l’existència cossos de vigilància consolidats, caldria incorporar un grup de vigilància propi del parc, tant per tasques informatives com per vigilància, amb l’objectiu de facilitar a la resta de cossos amb autoritat sancionadora les dades i informacions necessàries per fer complir el PRUG.

Per últim, el pla de la vigilància hauria de tenir en compte la temporalitat turística, i per tant, preveure un reforç durant els mesos de major afluència al parc.

Feu un comentari